Ondanks nieuwe CV ketel toch kans op CO…

‘Alleen vakbekwame monteur mag aan gasinstallatie werken’

Bron: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Actualiteiten-Gas-Water/Alleen-vakbekwame-monteur-mag-aan-gasinstallatie-werken

15 februari 2016

12-02-2016 Voor het installeren en onderhouden van cv-installaties worden op dit moment geen eensduidende kwaliteitseisen gesteld aan de monteur. Als het aan installateurskoepel Uneto-VNI ligt gaat dat veranderen. Alleen geregistreerde en vakbekwame monteurs mogen in de toekomst aan gasinstallaties werken.

O-Prognose

Allegro Gebouwadvies gebruikt sinds november 2016 het softwareprogramma O-Prognose voor het opstellen van MeerJarenOnderhoudsPlanningen (MJOP) voor gebouwen.  Het programma blijkt onder andere heel praktisch als de onderhoudskosten gesplitst moeten worden naar de verschillende eigenaars. De kostenbestanden worden jaarlijks geactualiseerd door de leverancier van O-Prognose http://www.plandatis.nl. Dat maakt de geleverde informatie betrouwbaar. Hoe langer de planning horizon (15, 25 jaar) hoe meer bouw- en installatieonderdelen in de begroting opgenomen moeten worden om het resultaat dichterbij de werkelijkheid te brengen. Afgelopen dinsdag 9 mei organiseerde Plandatis de leverancier van O-Prognose, een ‘Vastgoedbeheerdag’ in de Prodent fabriek in Amersfoort http://prodentfabriek. Een zeer geslaagde middag met veel informatie over automatisering in het algemeen en over de nieuwe ontwikkelingen van de software.

Afgelopen half jaar heeft Allegro Gebouwadvies verschillende meerjarenplanningen opgesteld, mede dankzij HERE Bouwadvies in Eindhoven http://herebouwadvies.nl, zoals bijvoorbeeld:

·    onderhoudsplan voor rioleringen

·    onderhoudsplan voor een VvE in Eindhoven

·    onderhoudsplan voor een gebouw in Strijp-S.

Wat is een coöperatie?

Allegro Gebouwadvies is lid van coöperatie Bouw-Balans U.A.

Begin 2016 is Allegro Gebouwadvies lid geworden van Coöperatie Bouw-Balans U.A. Dit naar aanleiding van een kennismakingsgesprek met Pieter Peelen van No Noncancy uit Utrecht http://nononcancy.nl. Pieter adviseerde mij contact op te nemen met Bouw-Balans. De leden van Bouw-Balans zijn nu: Ruud Schaap | Architect, Ton Bom | Bouwkundige, René Lamoré | Bouwbegeleider en Jan de Haan | Brandveiligheidsdeskundige.

Zo is een samenwerkingsverband ontstaan. Vaak wordt mij gevraagd wat een coöperatie inhoudt. Bouw-Balans is een Ondernemerscoöperatie. Op het Ondernemersplein http://ondernemersplein.nl vond ik een tekst over coöperaties die hierna volgt. De meeste tekst heb ik overgenomen en is daarom cursief gedrukt.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie.

Bedrijfscoöperatie

Een bedrijfscoöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop of reclame. Een bekend voorbeeld is FrieslandCampina, een grote zuivelcoöperatie. De leden zijn aangesloten melkveehouders, die meedelen in de winst.

Ondernemerscoöperatie

De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan een project. Deze coöperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers. Die kunnen gezamenlijk een bepaalde klus of project doen, die zij in hun eentje niet kunnen aannemen of uitvoeren. Voor de klant heeft dat als voordeel dat hij één aanspreekpunt heeft en dat hij meer zekerheid heeft over het op tijd afronden van het project. Let op: leden die aan zo’n project deelnemen (als natuurlijke persoon, niet als rechtspersoon) moeten ook nog andere opdrachtgevers hebben om te worden beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De leden hebben stemrecht binnen de coöperatie en daarnaast kunnen de leden in- en uittreden zonder dat daarmee het voortbestaan van coöperatie in gevaar komt. Een ondernemerscoöperatie is een geschikte vorm voor ‘kleinschalige’ samenwerkingsverbanden.

Oprichten en in stand houden van een coöperatie

U kunt met minimaal één partner een coöperatie oprichten. De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. Voor de oprichting laat u een akte opmaken bij de notaris en laat u de coöperatie inschrijven in het Handelsregister. De leden betalen mee aan de kosten voor oprichting en het in stand houden van de coöperatie. Winst kan bijvoorbeeld worden verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over maken.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als uw coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn u en uw medeleden voor een gelijk deel aansprakelijk hiervoor. Wilt u de aansprakelijkheid uitsluiten? Dat kan als u een ‘coöperatie met beperkte aansprakelijkheid’ (BA) of een ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ (UA) opricht. Bij een ondernemerscoöperatie zijn de leden die meedoen aan een project aansprakelijk voor de goede uitvoering van dat project. Bent u bestuurder? Voor bestuurders geldt de anti-misbruikwetgeving. Dit te vergelijken met een bv.

Belastingen

Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De leden betalen individueel belasting over de winst die zij vanuit de coöperatie ontvangen.

Sociale zekerheid

Bent u lid-bestuurder van een coöperatie met werknemerszelfbestuur? Dan heeft u een fictieve dienstbetrekking en gelden voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels als bij een normale dienstbetrekking.

Jaarstukken

Iedere coöperatie moet elk jaar de jaarstukken opstellen en openbaar maken.

Deze informatie is geplaatst door de Kamer van Koophandel buy priligy online.

Om alle verplichtingen voor de coöperatie te verrichten zijn de taken verdeeld over drie functies: De voorzitter, Penningmeester, Secretaris en een lid. Onderling noemen we deze taken “vrijwilligerswerk”.

Tot zover de coöperatie.

 

Een goed lopend Team

Op 26 augustus 2016 kennisgemaakt met een inspireerde persoon die ondernemer is in Arnhem, http://www.vanderleijvastgoed.nl, op een heel non- conformistische wijze. Balancerend op de grenzen van wat wettelijk toegestaan is en dan denken durven en doen door iets vernieuwends te produceren. Op die manier ondernemen is grensverleggend, omdat de lijnen kort zijn en omdat de teamleden vanuit zichzelf gemotiveerd zijn.

In zijn aanpak zie ik een aantal kenmerken van een goed lopend Team terug die ik eerder ben tegengekomen toen ik mijn opleiding Fire Safety Engineering in Groningen deed.

Kenmerken van een goed lopend team

Een goed lopend team heeft de volgende hoofdkenmerken en de teamleden:

 • Hebben onderling vertrouwen,
 • Stellen de goede vragen,
 • Weten wat ieder in zijn of haar mars heeft,
 • Hebben haalbare doelen afgesproken,
 • Gunnen elkaar het voordeel,
 • Hebben wederzijds begrip,
 • Geven op tijd aan als iets niet lukt,
 • Zijn op elkaar ingesteld,
 • Helpen elkaar,
 • Delen kennis,
 • Respecteren elkaar,
 • Komen betrouwbaar en overtuigend over,
 • Luisteren intens naar elkaar.

Als team kom je verder. Er is sprake van kennisdeling. Zo kun je als team meer bereiken dan individueel.

Maar de groeifase naar een goed teamlid heeft tijd en begeleiding nodig. Daarbij denk ik aan de fasen van het rouwproces overleden psychiater Elisabeth Kübler-Ross:

 • ontkenning,
 • woede,
 • marchanderen,
 • depressie en
 • aanvaarding.

Als deze stappen genomen zijn dan heb je het eerste deel van de opbouw van een team achter de rug en dan is het Team gereed voor vele uitdagingen.

Bronnen:

 • Een volle agenda maar nooit druk, Ten Have, ISBN: 978 90 259 6090 2
 • De Volkskrant 19-05-2012, artikel Kaizen in de zorg.
 • <a href="http://www.patagonia-zorg pop over to this site.com/”>http://www.patagonia-zorg.com
 • Holland Management review nummer 131 2010 “Over Dactylo door Jonard Speijer, directeur”
 • 2Reflect van Ouke J. Pijl Msc, de kunst van het organiseren
 • Levensregel voor beginners, Wil Derkse, Lannoo, ISBN: 978-90-209-4184-5
 • De Verdovers , Anna Enquist,  De Arbeiderspers,  ISBN: 978-90-295-7859-2
 • http://www.carrieretijger.nl/

Rook inademen

In het nieuws komen regelmatig berichten over gewonde personen die bij brand rook hebben ingeademd.

De vraag die dan opkomt is, wat gebeurd er als je rook bij brand inademt? Op de site van Brandveilig.com vond ik een verklaring:

Medicus Roelf Breederveld onderstreept het gevaar van rook; “Door de goede brandwondengeneeskunde kunnen de meeste mensen ernstige brandwonden overleven, maar voor rookvergiftiging hebben we nog geen antwoord”.

Rook is om drie redenen gevaarlijk:

 • de hete lucht kan ervoor zorgen dat je binnenin – van mond tot stembanden – verbrandt;
 • het inademen van fijne roetdeeltjes kan ontstekingen in de luchtpijp en longen veroorzaken;
 • rook bevat twee zeer giftige ingrediënten: koolmonoxide en cyanide. Adem je die in, dan wordt de zuurstoftoevoer naar organen als hersenen, nieren en darmen uitgeschakeld en de stofwisseling in cellen platgelegd. Zelfs kort rook inademen kan dodelijk zijn.

De GGD Groningen heeft de relatie tussen blootstelling aan rook en negatieve gezondheidseffecten bij de bevolking en brandweerpersoneel wetenschappelijk aangetoond. Het onderzoek toonde ook aan dat het niet uitmaakt of iemand eenmalig aan een hoge dosis of meerdere keren aan een lagere dosis is blootgesteld. En dat het ook niet uitmaakt of de rook afkomstig is van een brand bij een bedrijf met gevaarlijke stoffen of van een ‘gewone’ brand. Rook is sneller en dodelijker dan vuur.

Meer informatie: www.watdoejijbijbrand.nl.

firemen-78111_640

Toelichting door Allegro Gebouwadvies:

Koolmonoxide ontstaat bij een tekort aan zuurstof tijdens een brand. Het vuur gaat smeulen en er komt veel rook vrij. Dit gebeurt vooral bij brand in een afgesloten ruimte. Als voorbeeld neem ik de chemische formule voor het verbranden van methaan (CH4).

Als er genoeg zuurstof (O2) aanwezig is dan ziet de formule er zo uit:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O.

Dus bij een volledig verbranding van methaan bestaan de restproducten uit kooldioxide en water. Tot zover geen probleem (behalve dat er CO2 ontstaat).

Als er te weinig zuurstof in de omgeving van de brand is, dan ziet de formule er zo uit:

2CH4 + 3O2 = 2CO + 4H2O.

Bij deze onvolledige verbranding ontstaat uit de verbranding van methaan, koolmonoxide en water. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. Maar zoals gezegd, is er meer gevaarlijk aan rook.

Cyanide (HCN) ontstaat door verbranding van wol, nylon, zijde en een aantal kunststoffen Bron: Handboek spoedeisende geneeskunde.

Als voorbeeld neem ik Nylon 6:

2C6H11NO2 + 13 O2 = 10 CO2 + 10 H2O + 2 HCN.

Nylon 6 smelt eerst bij brand als het een temperatuur heeft bereikt van ongeveer 250 graden. Daarna treedt door invloed van zuurstof een chemische reactie op waarbij kooldioxide, water en cyanide ontstaan.

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1 Deel 3: Toxische verbrandingsproducten, worden wel vijf verschillende kunststoffen onderscheiden aan de hand van de gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij verbranding:

a) chloorbevattende kunststoffen (PVC, Lindaan = C6H6Cl6),

b) stikstofbevattende kunststoffen (PUR, Ureumformaldehyde),

c) cyaangroepbevattende kunststoffen (PA, Nylon6)

d) fluorbevattende kunststoffen (Teflon),

e) overige kunststoffen.

Natuurlijk zijn er meer bronnen voor rook, zoals door het verbranden van autobanden, hout, verfsoorten en dergelijke. Het voert te ver om er in deze blog op in te gaan cheap priligy 60 mg.

Conclusie:

Allegro Gebouwadvies onderschrijft dat rook gevaarlijker is dan vlammen. Daarom is een brandveilige omgeving zo belangrijk.

Wilt u reageren op deze blog, dan kan dat met onderstaand contactformulier.

 


 

 

Meegaan met de tijd

Meegaan met de tijd, gaat ook op voor gebouwen. Als eigenaar / bewoner is het belangrijk je goed te voelen bij of in je appartement. Zo niet, dan vraagt dat om verandering.

De bestaande binnenpui

Upgrading van de bestaande binnenpui

Gebouwadvies kreeg van VvE Beheer Viridis http://www.vvebeheerviridis.nl/vvebeheerscherpenzeel de vraag voorgelegd om een ontwerp te maken voor een andere entree en een andere vloerbedekking in het pand van VvE De Bijsterveld in Lunteren.

Op de vloeren van het trappenhuis is projecttapijt van DESSO AirMaster® aangebracht. service-nl@desso.com. Dit tapijt vangt veel fijn stof af. Dat zorgt voor een schoner binnenklimaat.

Om in de entreehal niet uit te glijden zijn daar Mosa type Terra Maestricht tegels gelegd.

http://www.mosa.nl/nl/producten/collectie/terra-maestricht/

De liftkooi is gemoderniseerd. Er is een nieuwe (frequentie)regeling voor de lift gemonteerd. Het resultaat van de liftaanpassingen is dat er minder energie wordt gebruikt door de liftinstallatie.

De gevel voor de upgrading

<img class="wp-image-2998 size-medium" src="https://i2.wp.com/www.allegrogebouwadvies.nl/wp-content/uploads/2015/12/20151203_111543-e1451322125375-169×300.jpg?resize=169%2C300" alt="Pand opgeleverd" srcset="https://i1.wp their website.com/www.allegrogebouwadvies.nl/wp-content/uploads/2015/12/20151203_111543-e1451322125375.jpg?resize=169%2C300 169w, https://i1.wp.com/www.allegrogebouwadvies.nl/wp-content/uploads/2015/12/20151203_111543-e1451322125375.jpg?resize=768%2C1365 768w, https://i1.wp.com/www.allegrogebouwadvies.nl/wp-content/uploads/2015/12/20151203_111543-e1451322125375.jpg?resize=576%2C1024 576w, https://i0.wp.com/www.allegrogebouwadvies.nl/wp-content/uploads/2015/12/20151203_111543-e1451322125375.jpg?resize=650%2C1156 650w, https://i2.wp.com/www.allegrogebouwadvies.nl/wp-content/uploads/2015/12/20151203_111543-e1451322125375.jpg?resize=1000%2C1778 1000w” sizes=”(max-width: 169px) 100vw, 169px” data-recalc-dims=”1″ />

De voorgevel na de upgrading

De lift is aangepast door SkyLift: http://www.skylift.nl/

Voor bouwwerken geldt dat het geen wegwerpproducten zijn. De vraag is hoe lang blijft het gebouw staan? Zolang de woon- en bouwtechniek voldoen is er geen intrinsieke reden tot sloop. Daarom vindt Allegro Gebouwadvies het belangrijk dat bestaande bouwwerken goed onderhouden worden en vooral met de tijd meegaan.

De uitvoering van de werkzaamheden is gedaan door Bouwbedrijf Klomp http://www.bouwbedrijfklomp.nl en Schilderbedrijf R van de Beek http://www.rvdbeek.nl.

Wilt u reageren op dit bericht? Dat kan door het contactformulier in te vullen!


 

Droge blusleidingen

Droge blusleiding

Waarom een droge blusleiding?

Een droge blusleiding helpt de brandweer om bij brand ook in hoge en of diepe gebouwen snel ter plaatse te zijn en om water op het vuur te kunnen geven. Het voorkomt ook dat brandslangen vastlopen bij deuren.

Bij gebouwen hoger dan 20 meter of dieper dan 60 meter is de eis uit het Bouwbesluit dat er droge blusleidingen in een gebouw aanwezig zijn.

Als er een brandmelding is geweest en de brandweer arriveert bij het gebouw, dan wordt eerst gecontroleerd of alle afsluiters op de verdiepingen gesloten zijn voordat er druk op de leiding wordt gezet. Dit illustreert dat bijvoorbeeld alle afsluiters te allen tijde goed moeten functioneren.

In het schema van een droge blusleiding (DBL) staat schematisch aangegeven in een verticale doorsnede dat een DBL door het central trappenhuis loopt. Per verdieping is een aansluiting voor een brandweerslang met een afsluiter (kraan).

Schema van een droge blusleiding

Schema van een droge blusleiding (DBL)

Uit het Bouwbesluit 2012 blijkt in artikel  6.48 het volgende:

De droge blusleiding en elke brandslangaansluiting moeten een doorstroomopening hebben die bij brand kan voorzien in een capaciteit van ten minste 120 m³ bluswater per uur. Uit artikel 6.30, tweede lid, volgt dat deze capaciteit gedurende ten minste één uur bij gebruik van ten minste één brandslangaansluiting moet zijn gewaarborgd. Het is dus niet zo dat bij gelijktijdig gebruik van twee aansluitingen een bluscapaciteit van 240 m³ beschikbaar moet zijn.

De werkdruk bedraagt 1.400kPa of 14 Bar.

<a href="https://i2.wp.com/www.allegrogebouwadvies.nl/wp-content/uploads/2016/01/Koppeling-en-afsluiter-DBL cheap generic priligy.jpg” rel=”attachment wp-att-3092″>Koppeling en afsluiter DBL

Koppeling en afsluiter DBL

Tegenwoordig worden in plaats van afsluiters met een handwiel, afsluiters met een driehoekige knop toegepast. Deze uitvoering is meer vandaalbestendig. De brandweer en de serviceonderhoudsbedrijven hebben een speciale sleutel om deze afsluiters te bedienen.

Aansluitkast voor de brandweer voor een DBL

Aansluitkast voor de brandweer voor een DBL

De droge blusleiding bevat geen water, maar wel condenswater. Dit condenswater moet tijdens het periodieke serviceonderhoud aan de DBL, afgetapt worden. Dit gebeurt op het laagste punt van de leiding. Daarom worden horizontaal lopende leidingen licht op afschot gelegd.

20160120_103536 (2)

Een voorbeeld van een droge blusleiding in de kleur van de achterliggende donkere metselsteen. Zo valt de leiding zelf, nauwelijks op. Pand in Haarlem.

Het serviceonderhoud aan de DBL is niet vrijblijvend. In de Woningwet artikel 1.16 wordt de Zorgplicht geformuleerd van de gebouweigenaar. Er worden eisen aan controle en onderhoud gesteld.

De droge blusleiding moet je doelmatig beschermen tegen corrosie en mechanische beschadiging. Gebruikelijk materiaal is (verzinkte) stalen draadbuis 2½” (DN 65) en 3″ (DN 80). Andere materialen zijn toegestaan als de drukbestendigheid en corrosievastheid voldoende groot zijn en de onbrandbaarheid van het leidingsmateriaal aantoonbaar is. Het functiebehoud moet ten minste 1 uur zijn.

Aarding van de droge blusleiding.

Uit NEN 1010 bepaling 411.3.1.2 blijkt het volgende. De metalen blusleiding is een vreemd geleidend deel, genoemd in sub a van deze bepaling ‘metalen leidingen voor inpandige voorzieningen’. De leiding moet door een vereffeningsleiding zijn verbonden met de hoofdaardrail/klem.

Bron: NEN Elektrotechnisch Magazine nummer 3 april 2010.

Hoge druk stalen blusleidingen.

Een aantal brandweerkorpsen in Nederland heeft de brandweerwagens zo uitgerust dat hoge druk droge blusleidingen geïnstalleerd kunnen worden, in bijvoorbeeld de gemeente/regio Amersfoort, OostGelre, Zutphen, Leerdam, Maarssen, Arnhem en Zwolle. Waar blijven de grote steden?

Allegro Gebouwadvies pleit voor het toepassen van hoge druk blusleidingen om reden dat er in de nabije toekomst veel en hoog gebouwd zal worden. De gebouwen worden ingewikkelder door het het huisvesten van verschillende doelgroepen bij elkaar. Dat vergt slimme oplossingen voor bijvoorbeeld de brand bestrijding. In onderstaande bron ben ik meer argumenten voor een dergelijke oplossing tegengekomen.

Bron: http://www.uro-flame.eu/vsh/hddbl-NL.pdf

Brandweer:

 • Snel water op het vuur
 • Aan- en afkoppelen onder druk door middel van knikkoppelingen
 • Geen tijdverlies door een controle van de afsluiters
 • Geen extra communicatie noodzakelijk met de pompbediende
 • Geen zwaar aanvalskrat dat mee naar boven getild moet worden.

Gebouweigenaar, eindgebruiker:

 • Veel minder mogelijke waterschade door minder water
 • Lagere bouwkosten
 • Dunnere leidingen waardoor eenvoudiger weg te werken
 • Esthetische uitstraling, geen ombouw nodig.

Installateur:

 • Sneller, schoner en goedkoper te installeren
 • Geen brandgevaarlijke werkzaamheden
 • Altijd dicht
 • Grotere flexibiliteit door dunne leidingen en geringer gewicht.

De afmetingen die toegepast worden voor de toepassingen van hoge druk droge blusleiding zijn de buitendiameters 22 t/m 35 mm. De grootste diameter is de helft van de standaard droge blusleiding.

De werkdruk bedraagt 40 bar.

De volgende blog gaat over de onvoorstelbare combinatie Koolmonoxide (CO) en de moderne CV ketel.